Header Ads

უკრანს ნაკრებს ყოფლმა ფორვარდმა ანდრე შევჩენკომ მწვრთნელს ‘ა’ კატეგორს ლცენზა მოპოვა. მუხედავად მსა, რომ უკრანელ ვარსკვლავს უკვე შეუძლა მწვრთნელად მუშაობა, ს ამას ჯერ არ აპრებს. ‘ფეხბურთს თამაშ სხვა რამაა და სულ სხვაა მწვრთნელობა. პრველ ეტაპზე წარმატებთ ჩავაბარე გამოცდებ და ‘ბ’ კატეგორს ლცენზა ავღე, ახლა ‘ა’ კატეგორს ლცენზს მფლობელ ვარ. მომავალ წელს უკვე ‘პრო’ ლცენზას მვღებ,’ – განუცხადა ანდრე შევჩენკომ უკრანელ ჟურნალსტებს.


Автор изображений для темы: Jason Morrow. Технологии Blogger.